Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is verplicht en daarom gratis. Alle noodzakelijke uitgaven voor onderhoud van gebouwen, leermiddelen, salarissen en dergelijke, worden door de overheid betaald. Voor de overige (volgens de overheid niet-noodzakelijke) uitgaven wordt jaarlijks een extra beroep op u als ouder/verzorger gedaan.

En juist die bijdrage maakt het verschil! Het moet immers ook leuk zijn op school. Onze school heeft een oudercommissie (OC) die geregeld vrijwillig onze leerkrachten ondersteunt en leuke activiteiten helpt mogelijk maken. Denk hierbij aan het startfeest, de sinterklaas- en kerstviering, het paasfeest en de sportdag. Deze activiteiten worden zeer op prijs gesteld, maar kosten ook geld. Dankzij uw bijdrage kunnen wij het mogelijk maken om meer binnen het onderwijs te doen, dan alleen het geven van lessen.

Wij vragen van u ook dit jaar een vrijwillige bijdrage om deze activiteiten te financieren. Voor deze activiteiten is een begroting opgesteld die door de medezeggenschapsraad (MR) jaarlijks moet worden goedgekeurd. Op basis van de begroting is een bijdrage per kind vastgesteld, die toereikend moet zijn om de kosten voor deze activiteiten te dekken. Let wel: uw bijdrage is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend.