U bent hier:  Home  >  Waar staan we voor?  >  MR

MR 2017-2018

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan in het bepalen van het beleid op scholen. Een MR is de schakel tussen school en bestuur. Er is een toezichthoudende taak m.b.t. zaken die betrekking hebben op de school en een adviserende en/of instemminggevende taak m.b.t. voorgenomen besluiten van het bestuur.

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Volgens de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) moet elke school een MR hebben. De MR heeft punten waarbij zij instemmingsrecht heeft en punten waarbij zij adviesrecht heeft. Tevens heeft de MR het recht om ongevraagd advies te geven. Al deze  bevoegdheden zijn geregeld in het MR- reglement.

De MR van de Trompetvogel 2018-2019

Voorzitter Sandra van Dijk
Penningmeester Hanne Kramer
Ingrid Dusamos
Ilse Wessel
Ruchama van Brunsveld
Kees Gerritsen

De MR vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar, maar wij horen het graag vooraf als u aanwezig wilt zijn: u bent in elk geval van harte welkom! Na elke vergadering worden er notulen gemaakt en deze zijn terug te vinden op de website.

De MR kunt u bereiken op onze eigen mailadres: mrtrompetvogel@fluenta.nl.
Ook hebben wij een eigen postvakje in de lerarenkamer.

Bekijk de bijlagen